Събития

Instagram | игра "Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall"

Instagram | игра
Играта "Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall" приключи! Печелившите са:
Senemziqeva, milena_cholakova, ekaterina_geor, svetlatuncheva,
melhyusein, hrisikoteto, mariyaboncheva, devora.v, vasihjkl, 
veselailievaveselusha2

Честито на победителите!
........................................................................
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ОЦВЕТЕТЕ ПРОЛЕТТА С ПОДАРЪК ОТ VARNA MALL” | INSTAGRAM – 2019


I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). 
Instagram не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

II. Продължителност на играта
Играта „Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram се провежда за периода от 21 до 26 март 2019 година.

III. Право на участие
Участието в играта „ Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram не е обвързано с покупка на стока или посещение на търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall.
В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

IV. Територия на играта
Играта „ Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram се организира и провежда в Instagram акаунта на Varna Mall: https://www.instagram.com/varna_mall/

V. Механизъм на играта
Всеки желаещ да участва в играта „ Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram трябва:
1. Да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
2. Да последва Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/)
3. Да коментира към поста на играта „ Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram, като тагне 3 свои приятели, на които би искал да честити Първа пролет.

Няма ограничения в броя на коментарите/таговете на различни приятели, направени от един профил, но в томболата с награди всеки участник присъства еднократно. 
С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

V. Награди
10 броя лакове Rimmel Super Gel, Step 1
10 броя топ лака Rimmel Super Gel Top Coat, Step 2

VI. Определяне на печелившите. Получаване на наградите
На 26 март 2019 г. 10 печеливши ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип от администраторите на официалния акаунт на Varna Mall в Instagram. Имената на победителите ще бъдат обявени в Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/). Те ще получат по 1 бр. лак Rimmel Super Gel (Step 1) + Топ лак Rimmel Super Gel (Step 2).

Наградите са опаковани и цветовете на лаковете се падат на случаен принцип, и не могат да бъдат избирани от печелившите.

Процедура за получаване на наградите:

Печелившите ще бъдат обявени в Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/ ). За да получи своята награда, всеки печеливш трябва да изпрати лично съобщение към Instagram страницата на Varna Mall до 5 дни от обявяването на печелившите.  В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 5 дни след уведомяването за спечелване на награда, лицето губи своето право да получи наградата, като тя остава неспечелена.
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) до 5 април 2019 година.

VII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): 
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – публикувано в Instagram потребителско име, Име или псевдоним, Instagram-ID, което представлява набор от букви и цифри, на база на които се идентифицира съответният потребител и коментарът към поста на Играта на всеки участник. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 3 месеца, след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4. Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в „ Оцветете пролетта с подарък от Varna Mall” | Instagram получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.