Събития

Игра "Лятно предизвикателство" в каталога на Varna Mall

Игра
Списък на печелившите от томболата в играта "Лятно предозикателство" 2019

Sevi Eli - хладилна чанта
Maria Todorova - хладилна чанта
РАДКО ЙОРДАНОВ - хладилна чанта
Александра Рашкова - хладилна чанта
Gabriella Veleva - хладилна чанта
Данчо Йорданов - плажен чадър
Diana Slavova - плажен чадър
Zornitsa Dimitrova - плажен чадър
Пламен Илиев - плажен чадър
Ели Ангелова - плажен чадър
Светлана Димитрова - ръчно правен амулет
Галя Мирева - ръчно правен амулет
Грета Николова - ръчно правен амулет
Йоанна  Ангелова - ръчно правен амулет
Анелия  Ганчева - фризби
Десислава Желязкова - фризби
Десислава Шолева - фризби
Надежда А - фризби
Доника Вълканова - фризби
Ирена Ганчева - фризби
Десилава Великова - фризби
Жаная Рискова - фризби
Румен Ганчев - фризби
Лиляна Славова - фризби
Пролет  Димитрова - футболна топка
Маргарита Славова - футболна топка
Иван Славов - футболна топка
Деница Димитрова - футболна топка
Димитрова Славова - футболна топка


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ЛЯТНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ | 2019


I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от търговския и развлекателен център на Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). 

II. Продължителност на играта
Играта „Лятно предизвикателство“ на Varna Mall се провежда за периода от 15 юли до 25 август 2019 година.

III. Право на участие
Участието в играта „Лятно предизвикателство“ не е обвързано с покупка на стока.
В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

IV. Територия на играта
Играта „Лятно предизвикателство“ се организира и провежда на територията на Република България.

V. Механизъм на играта
Всеки желаещ да участва в играта „Лятно предизвикателство“ трябва:
1. Да се сдобие с лятното издание на каталога на Varna Mall, или да го разгледа онлайн в сайта, или Фейсбук страницата на Varna Mall
2. Да открие скритото послание в пъзела, публикуван в каталога
3. Да даде своя отговор, като попълни коректно талона за участие в каталога и го пусне в специално обособената кътуя на Бюро Информация, или като последва линка: http://bit.ly/SummerPuzzle2019 и последва инструкциите, които ще получи, като съобщение в Месинджър
Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.
С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

VI. Награди
50 награди плажни аксесоари от Varna Mall – плажни чадъри, хавлии, топки, фризби и др.

VII. Определяне на печелившите. Получаване на наградите
На 26 август 2019 г. 50 печеливши ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип. 
Имената на победителите ще бъдат обявени сайта на Varna Mall. 

Процедура за получаване на наградите:
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) до 3 септември 2019 година.

VIII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): 
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца, след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4. Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

IX. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в играта „Лятно предизивкателство“ получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

X. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.