Събития

Познай кое е това животно? - онлайн игра на Varna Mall във Фейсбук

Познай кое е това животно? - онлайн игра на Varna Mall във Фейсбук
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на играта „Познай кое е това животно?” във Facebook

I.    Организатор на играта

Играта се организира от търговския и развлекателен комплекс Мол Варна ЕАД,  известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”).
Играта се провежда във Facebook страницата на Varna Mall - https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/

Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II.    Продължителност на играта

Играта „Познай кое е това животно” се организира за периода от 28 август до 2 септември 2019 г.

III.    Територия на играта

Играта се провежда във Facebook страницата на Varna Mall - https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/

IV.    Механизъм на играта

Да се отговори правилно на поне един от постовете-игра във фейсбук страницата на Varna Mall. Постовете-игра ще бъдат 3, публикувани на 28.08, 29.08 и 30.08.

Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участниците.

Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал.
С публикуване на коментар към постовете-игра, участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата на Varna Mall. Организаторът има правото да сваля от Facebook страницата на Varna Mall всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

На 2 септември на томболен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши.

V.    Видове награди в томболата

10 броя чаши със изображение на животно, което Varna Mall ще осинови от Зоопарк Варна.

VI.    Процедура за получаване на наградите

Печелившите в томболата ще бъдат обявени в пост във Facebook страницата на Varna Mall на 2 септември. Печелившите следва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение, за да разберат по какъв начин ще могат да получат своите награди.
Печелившите губят правото си да получат награда, ако не се свържат с Организатора в рамките на 7 дни от обявяването на победителите в Играта.

VII.    Право на участие

В Играта имат право да участват всички физически лица на територията на България.

VIII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и фамилия. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от GDPR, който, приемайки условията на кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 3 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg


IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите някоя от наградите в томболата на Varna Mall, получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.X.    Прекратяване на играта

Организаторът има правото да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.varnamall.bg за периода на играта.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.