Събития

Игра "Реши задачата" в каталог Есен-2019

Игра
Играта-задачка от есенното издание на каталога на Varna Mall приключи - верният отговор е 34! Всички, решили правилно задачата, участваха в жребия за 30 награди, а големият победител, при когото отива голямата награда – таблет Prestigio Grace, е Ралица Пенчева.

Честито! Победителите могат да получат наградите си от 2 до 24 ноември 2019 г. на бюро „Информация“, след като представят документ за самоличност и това съобщение в електронната си поща – на телефона или като разпечатка.

Вижте при кого отидоха специалните награди:

Danail Angelov

Elena Valcheva

Viktoria Ivanova

Гюлшен Кадир

Веронника Павлова

Valentina Manolova-Stoyanova

Павлина Георгиева

Kremena Nikolova-Yordanova

Teodora Sarkizova

Elena Vasileva

Atanas Yanev

Desi Hristova

Maria Todorova

Krasimira Krumova

Веселин Драганов

Steli Miteva

Стела Стефанова

Apostol Apostolov

Ивелина Иванова

Нели Христова

Тодор Димов

Радостина Бонева

Владимир Савов

Наталия Якимова

Галина Савова

Руслан Хаджиденев

Богомил Стефанов

Вероника Павлова

Боян Найденов

.......................
Скъпи приятели,
на стр.7 в есенното издание на каталога на Varna Mall ще намерите забавна математическа задача, решението на която може да ви донесе голямата награда - таблет или някоя от другите 30 специални подаръци.

Каталогът ще е в разпространение до края на месец октомври, а онлайн изданието ще намерите тук:

Каталог Есен - Varna MallОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „РЕШИ ЗАДАЧАТА"


I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от търговския и развлекателен център на Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”).

II. Продължителност на играта

Играта „Реши задачата“ на Varna Mall се провежда за периода 1-31 октомври 2019 година.

III. Право на участие

Участието в играта „Реши задачата“ не е обвързано с покупка на стока.
В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

IV. Територия на играта

Играта „Реши задачата“ се организира и провежда на територията на Република България.

V. Механизъм на играта

Всеки желаещ да участва в играта „Реши задачата“ трябва:

1. Да се сдобие с октомврийския каталог на Varna Mall, който се рапространява свободно в общите части на търговския център и бюро Информация или да го разгледа онлайн: Каталог Есен - Varna Mall

2. Да реши задачата, публикувана в каталога

3. Да даде своя отговор, като попълни коректно талона за участие в каталога и го пусне в специално обособената кътуя на Бюро Информация, или като последва линка:
http://bit.ly/VM_catalog_igra и последва инструкциите, които ще получи като съобщение в Месинджър.

Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.
С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

VI. Наградите

Таблет PRESTIGIO GRACE PMT3778 3G BLACK30 специални награди – спортни раници, ученически пособия и аксесоари.VII. Определяне на печелившите. Получаване на наградите

На 1 ноември 2019 г. печелившите ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип.
Имената на победителите ще бъдат обявени сайта на Varna Mall.

Процедура за получаване на наградите: Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) до 20 ноемрви 2019 година.

VIII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

IX. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите в играта „ Реши задачата и спечели таблет“ получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

X. Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.