Събития

Официални правила на играта "Коледна загадка" във Facebook

Официални правила на играта
Дядо Коледа развърза чувала с подаръци, още преди да „кацне“ на покрива на Varna Mall. По бързоходния си помощник Зайо Байо той изпрати чудесния барбарон, за който се състезавахте в нашата „Коледна загадка“. Късметът в жребия се усмихна на Веселина Иванова, която ще получи наградата си на тържеството за посрещането на Дядо Коледа на 2 декември.

И понеже Дядо Коледа е щедър, реши да раздаде на участниците в играта още 10 поощрителни награди – торбичка с подаръци от Зайо Байо. Ето кои са късметлиите от лотарията:

Инж. Десислава Илиева

Диляна Иванова

Бобито Бочева

Petia Uzunova

Виктория Балабанска

Емилия Миланова

Toni Lyubomirova

Борислава Божикова

Snejana Dimitrova

Петя Д.Д.

........

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на играта „Коледна загадка” във Facebook

I.    Организатор на играта

Играта се организира от търговския център Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”).
Играта се провежда във Facebook страницата на Varna Mall - https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/

Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II.    Продължителност на играта

Играта „Коледна загадка” се организира за периода от 26 ноември до 2 декември 2019 г. до 10:00 часа.

III.    Територия на играта

Играта се провежда във Facebook страницата на Varna Mall - https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/

IV.    Механизъм на играта

Да се напише, като коментар към поста на играта „Коледна загадка“, публикуван на 26 ноември във Facebook страницата на Varna Mall, как по традиция Дядо Коледа успява да стигне до празничния кът, за да се срещне с децата във Varna Mall.

Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участниците.

Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал.
С публикуване на коментар към поста-игра, участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата на Varna Mall. Организаторът има правото да сваля от Facebook страницата на Varna Mall всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.

На 2 декември в 12:00 часа на томболен принцип ще бъде изтеглен победителят.

V.    Видове награди в томболата

1 брой барбарон, осигурен от „Зайо Байо“

VI.    Процедура за получаване на наградите

Печелившият в томболата ще бъде обявен във Facebook страницата на Varna Mall на 2 декември. Печелившият следва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение, за да разбере по какъв начин ще може да получи наградата.
Наградата ще бъде връчена на печелившия по време да празничното тържество по случай посрещането на Дядо Коледа във Varna Mall на 2 декември от 18:00 часа.

VII.    Право на участие

В Играта имат право да участват всички физически лица на територията на България.

VIII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и фамилия. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от GDPR, който, приемайки условията на кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 3 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg


IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилият наградата в играта на Varna Mall, получава обявената предметна награда, а не паричната й равностойност.X.    Прекратяване на играта

Организаторът има правото да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.varnamall.bg за периода на играта.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.