Събития

Снежно предизвикателство с награди в каталога на Varna Mall

Снежно предизвикателство с награди в каталога на Varna Mall
Скъпи приятели,

В коледно-новогодишното издание на каталога на Varna Mall ще намерите забавно Снежно предизвикателство. Решението на загадката може да ви донесе голямата награда - МУЛТИГРИЛ TEFAL OPTIGRILL от магазин „Техмарт“. Участието в играта не е обвързано с покупка! А как да спечелите този прекрасен уред за дома или някоя от другите 30 специални награди, вижте по-долу!

 


Онлайн изданието ще намерите тук:
Коледно-новогодишен каталога | Varna Mall 2019


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СНЕЖНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО"


I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”).

II. Продължителност на играта

Играта „Снежно предизвикателство“ на Varna Mall се провежда от 3 декември 2019 до 5 януари 2020 г.

III. Право на участие

Участието в играта „Снежно предизвикателство“ не е обвързано с покупка на стока.
В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Varna Mall, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

IV. Територия на играта

Играта „Снежно предизвикателство“ се организира и провежда на територията на Република България.

V. Механизъм на играта

Всеки желаещ да участва в играта „Снежно предизвикателство“ трябва:

1. Да се сдобие с декемврийския каталог на Varna Mall, който се разпространява свободно в общите части на търговския център и на бюро Информация или да го разгледа онлайн на www.varnamall.bg; 

2. Да реши загадката, публикувана в каталога;

3. Да даде своя отговор, като попълни коректно талона за участие в каталога и го пусне в специално обособената кутия на бюро Информация, или като последва линка:
http://bit.ly/VM_Dec2019 и последва инструкциите, които ще получи като съобщение в Месинджър.

Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.
С участието си в играта всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

VI. Награди

- Мултигрил Tefal OptiGrill
 

- 30 специални награди – чаши, тефтери, календари за 2020 г.


VII. Определяне на печелившите. Получаване на наградите

На 8 януари 2020 г. печелившите ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип.
Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на Varna Mall.

Процедура за получаване на наградите: Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) в периода 9 – 31 януари 2020 г.

VIII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Поненте Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците – име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Поненте Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

IX. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите в играта „Снежно предизвикателство“ получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

X. Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на Участниците в нея.

XI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и Участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.varnamall.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.