Събития

14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall | Instagram

14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall | Instagram
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “14 ПОДАРЪКА ЗА 14 ФЕВРУАРИ ОТ VARNA MALL” | INSTAGRAM – 2020


I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от Търговския и развлекателен център Варна Мол ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II. Продължителност на играта

Играта „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall” | Instagram се провежда за периода от 5 до 13 февруари 2020 година.


III. Територия на играта

Играта „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall” | Instagram се организира и провежда на територията на Република България.

IV. Механизъм на играта

Всеки желаещ да участва в играта „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall” | Instagram трябва:
1. Да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
2. Да последва Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/)
3. Да коментира под поста на играта „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall”| Instagram, като тагне човека или хората, които обича най-много, и добави любимото си емоджи сърце.
На 14 февруари 2020 г. 14 печеливши ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий. Имената на победителите ще бъдат обявени на страницата на Varna Mall в Instagram (https://www.instagram.com/varna_mall/)
Instagram не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Участието в играта „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall” | Instagram не е обвързано с покупка.

Няма ограничения в броя на коментарите/тагове на различни приятели, направени от един профил, но в томболата с награди всеки участник присъства еднократно.

V. Видове награди и процедури за получаване на наградите

3 бр. ваучера за романтична вечеря за двама на стойност 100 лв. в ресторант Captain Cook Varna
11 броя книги

Процедура за получаване на наградите:

Печелившите ще бъдат обявени в Instagram страницата на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/ ). За да получи своята награда, всеки печеливш трябва да изпрати лично съобщение към Instagram страницата на Varna Mall до 5 дни от обявяването на печелившите. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 5 дни след уведомяването за спечелване на награда, лицето губи своето право да получи наградата.
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) от 15 февруари до 27 февруари 2020 година.


VI. Право на участие

В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на република България, с изключение на служителите на Варна Мол ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Варна Мол“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри No 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg
2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Играта Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците – имена или псевдоним, с които са регистрирани в Instagram. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.
4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Варна Мол“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри No 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg 

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите в „14 подаръка за 14 февруари от Varna Mall” | Instagram получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.


X. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.